Samen maken we Beuningen groen!

Ten westen van Nijmegen aan de oevers van de Waal ligt het dorp Beuningen. Beuningen heeft een rijk historisch verleden. De rijke Romeinen waardeerden de omgeving al met haar hoger gelegen oeverwallen, de rivier de Waal, de natuurlijke uiterwaarden en de lager gelegen natte komgronden. Anno 2016 is het buitengebied van Beuningen nog steeds dé groene parel van Beuningen!
Foto: Ger Loeffen 


Inwoners
Samen met onze inwoners en partners werken we dagelijks aan inspirerende ontwikkelingen en initiatieven die passen bij de rijke historie en de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Mooie voorbeelden zijn het woonconcept de Bunswaard in de oude steenfabriek en de ontwikkeling van een klimaatbuffer in combinatie met natuur en kleinschalige recreatie. 

Gezondheid
Onze groene omgeving zetten we ook in voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Zo realiseren we een snelfietsroute, kunnen ouderen naar dagbesteding in een agrarische omgeving, helpen we inwoners om het ‘normale’ dagelijkse leven weer op te pakken door samen in het landschap te werken en lokken we kinderen en volwassenen met gezonde leefstijlactiviteiten naar buiten. 
Vanaf de jaren ’80 is Beuningen fors gegroeid. De wijken kenmerken zich door een hoogwaardige openbare ruimte met veel groene ruimte, water, kunst en paden. Ten oosten van Beuningen gaan we zand winnen. De toekomstige waterplas biedt volop kansen voor waterrecreatie en natuur. Voor creatieve mensen met een eigen kijk op groen en recreëren is Recreatielanderij de Hof van Wezel een inspirerende omgeving. 

Duurzaam
Wij streven naar een duurzame omgeving. Bij de vervanging van bomen planten we meerdere soorten/variëteiten aan om ziekten te voorkomen. We werken aan een lokale energietransitie met als doel om in 2050 energieneutraal te zijn en we proberen samen met afvalenergiecentrale ARN B.V. en afvalinzamelaar Dar zo min mogelijk restafval over te houden.

Van een situatie waarin inwoners reageerden op de gemeente, werken we nu structureel samen. We helpen, denken mee, maken mogelijk en leggen verbindingen over regelgeving en beperkingen heen. Zo bouwen we aan een krachtige samenleving met unieke groene kansen. Ook onze deelname aan de Entente Florale hebben we samen met onze ambassadeurs, inwoners, vrijwilligers en ondernemers opgepakt. Een groene uitdaging die wij vol enthousiasme aangrepen om ons nog bewuster te worden van de kwaliteiten van Beuningen en het belang van groen, in de breedste zin van het woord.